projekt Inkubator veščin

Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je 18. februarja 2022 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta “Inkubator veščin”. Projekt »Inkubator veščin« je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Zavoda Metlika, Društva kmečkih žena Metlika in Turizem Lovšin Luka Lovšin s.p. Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Dolenjska in Bela krajine za obdobje 2014 – 2020 in se bo izvajal v okviru ukrepa 4.A: »Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin za vključitev v družbo in na trg dela«. Partnerji so s projektom »Inkubator veščin« kandidirali na 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega okolja LAS DBK 2014-2020, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta z DDV znaša 34.776,83 EUR, od tega je sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 19.105,42 EUR, sofinanciranje s strani državnega proračuna za kohezijsko politiko 4.776,36 EUR in 10.895,05 EUR lastnih virov vseh treh partnerjev v projektu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Povzetek projekta

Pri delu z mrežo ponudnikov vključenih v že uspešno izpeljan ESSR projekt Hiša dobrot Bele krajine mnogokrat naletimo na izziv, kako ponudnikom lokalne samooskrbe približati pomen blagovne znamke, ustrezne in lične embalaže ter spletne prisotnosti. Obenem se soočamo s težavo lokalnih mladih ponudnikov oblikovalskih, fotografskih, video in drugih kreativnih storitev, ki v Beli krajini ne vidijo priložnosti za zaposlitev. Operacija tako naslavlja izrazito težavo mladih z višjo izobrazbo in mladih kreativnih posameznikov z iskanjem zaposlitve v Beli krajini.

Neposredni učinek operacije je namenjen predvsem dvema ranljivima skupinama na področju Bele krajine: starejšim, ki so nosilci tradicionalnih znanj, veščin in lokalne samooskrbe, vendar manj vešči ustvarjanja vsebin primernih za sodobno trženje, ter mladim, ki nimajo podpornega okolja za pridobivanje izkušenj s produkcijo kreativnih oblikovalskih, foto, video in promocijskih vsebin. Prek operacije bo urejen prostor za medsebojni prenos znanja. S tem bo vzpostavljeno stimulativno in povezovalno okolje – »inkubator veščin« – za razvoj produktov, vsebin in novih marketinških pristopov, ki bodo temeljili na bogati ponudbi lokalne samooskrbe.

Glavni cilj operacije je prek medgeneracijskega sodelovanja preseči dojemanje značaja lokalne samooskrbe kot nekaj neperspektivnega ter izpostaviti potencial tega področja za nova, kreativna delovna mesta.

Inovativnost operacije je v simultanem naslavljanju dveh ranljivih skupin in ustvarjanju simbioze med starejšimi in mladimi. Prek obojestransko koristnih aktivnosti želimo doseči boljšo povezanost lokalne skupnosti in zmanjševanje medgeneracijskega razkoraka.


S projektom Inkubator veščin želimo doseči:

1.Vzpostavitev kreativnega sodelovnega prostora – predstavitvene kuhinje.
Prostor bo namenjen medgeneracijskemu druženju in opolnomočenju ciljnih skupin (starejši in mladina) prek sodelovanja v skupnih projektih. Cilj bo dosežen z opremo predstavitvene kuhinje in nakupom tehnične opreme za video in foto produkcijo. Cilj bo dosežen v prvi fazi projekta, saj je predpogoj za ostale aktivnosti.

2.Izvedba sklopa petih praktičnih izobraževanj
Izobraževanja bodo usmerjena h končnemu cilju – oblikovanju tržno naravnanega pilotnega projekta. Na izobraževanja bodo vabljeni tako nosilci lokalne samooskrbe kot tudi mladi ustvarjalci. Zasnovana bodo tako, da se bo med samim ciklom izobraževanj že formirala medgeneracijska sodelovna ekipa.

3.Razvoj pilotnega projekta medgeneracijskega sodelovanja »Začetni paket – Belokranjska pogača«
Razvoj tržno naravnanega produkta je namenjen opolnomočenju ciljnih skupin prek medsebojnega sodelovanja v kreativnem procesu.